לדלג לתוכן

מבוא

מועדון חברים רשת ג'פניקה (להלן" "מועדון הלקוחות") הוקם ומנוהל ע"י ג'פניקה בע"מ (להלן:"ג'פניקה").

 1. תקנון זה נועד להסדיר את  התנאים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות (להלן: "התקנון").
 2. השתתפות במועדון הלקוחות וקבלת ההטבות מכוח השתתפות זו, תהא בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. ההצטרפות למועדון הלקוחות כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת. לקוח מועדון הלקוחות אחראי להתעדכן בהוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת ובהטבות המגיעות לו. התקנון מהווה תנאי להצטרפות למועדון הלקוחות וכל לקוח המצטרף כחבר למועדון הלקוחות נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
 4. הנהלת ג'פניקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 5. הנהלת ג'פניקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה ו/או חלק מהם לרבות שינוי ההטבותה המגיעות ו/או יגיעו לחברי מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 6. ככל ששינוי כלשהו מהשינויים המפורטים לעיל המצויים בשיקול דעתה הבלעדי של ג'פניקה, נוגעים לשימוש במידע של חברי המועדון, או אז תודיע ג'פניקה על השינוי האמור באמצעי הדיוור העומדים לרשותה אותו ציינו חברי המועדון בעת שנרשמו למועדון במסגרת טופס בקשה להצטרפות למועדון ובהתאם לכל דין. 


הצטרפות למועדון הלקוחות

 1. "חבר במועדון" הינו – כל אדם פרטי, אשר שילם בגין החברות במועדון דמי הצטרפות בסך של 99 ₪ (או סך אחר, כפי שיעודכן מעת לעת ע"י הנהלת המועדון, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי), עבור תקופה של 12 חודשים (להלן: "דמי הצטרפות"), מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, ועמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה. הנהלת המועדון תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון הלקוחות בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.
 2. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו 12 חודשים החל מיום ההצטרפות או מיום חידוש החברות במועדון הלקוחות (להלן: "תקופת החברות"). 
 3. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. היה ושונו דמי החבר במהלך תקופת חברותו של חבר מועדון – יחול השינוי לגבי תקופת החידוש בלבד.
 4. תשלום דמי החברות במועדון הלקוחות יוכל להיעשות באמצעות כרטיסי אשראי או במזומן בלבד, לפי בחירת החבר. בעת הזמנה טלפונית, התשלום במזומן יתאפשר רק במקרה בו ההצטרפות למועדון מבוצעת אגב הזמנה טלפונית של מוצרי ג'פניקה מעל 49 ש"ח. 
 5. אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם בכתב לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.
 6. הצטרפות למועדון הלקוחות תבוצע על-ידי פניה טלפונית למרכז ההזמנות של רשת ג'פניקה, דרך אתר האינטרנט של רשת ג'פניקה, אפליקציית ג'פניקה, סניפי רשת ג'פניקה או בשיחה יזומה מטעם הנהלת מועדון הלקוחות (ג'פניקה שומרת לעצמה את האפשרות לצרף לקוחות המעוניינים בכך בכל דרך אחרת שתבחר באופן ידני או ממוחשב). הצטרפות למועדון הלקוחות מותנית במסירת פרטים שיקבעו על ידי הנהלת המועדון מעת לעת. במקביל יתבקשו המצטרפים ליתן אישור לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים ואחרים, באמצעי המדיה השונים מאת ג'פניקה. 
 7. השלמת הליך ההצטרפות כאמור בסעיף 12 לעיל הנו כפוף להורדת אפליקציית (יישומון) "ג’פניקה" (להלן: "האפליקציה") והשלמת פרטי החבר באפליקציה. לא תשמע כל טענה כלפי הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת אי השלמת הליך ההצטרפות. 
 8. החברות במועדון הינה אישית והזכויות מכוחה מוקנות אך ורק לחבר המועדון, אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי החבר במעמד ההצטרפות למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה. 
 9. עם ההצטרפות למועדון הלקוחות, מאשר חבר מועדון הלקוחות כי ידוע לו שג'פניקה תפנה אליו, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, תדוור לו חומרים פרסומים ואחרים בקשר עם פעילות המועדון לרבות שיתופי פעולה של המועדון עם צדדי ג', באמצעי המדיה השונים לרבות דואר אלקטרוני,ו-SMS  והוא מאשר לה לעשות כן. 
 10. בכפוף להוראות כל דין חבר המועדון מאשר כי ג'פניקה רשאית לשלוח לו דיוור כמפורט בסעיף 15 לעיל ללא הגבלת זמן ו/או תלות בתקופת החברות במועדון, ככל שברצון חבר המועדון להפסיק את קבלת הדיוור הוא יודיע בכתב לג'פניקה והיא תפעל להסירו מרשימת הדיוור מיד עם הודעתו.
 11. חבר מועדון רשאי בכל עת להודיע להנהלת המועדון על סירובו לקבל הדיוור, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו. הודעת הסירוב כאמור תינתן בכתב.
 12. בעת הצטרפות למועדון, חבר המועדון מביע מסכים כי פרטיו יישמרו בכתב ו/או במדיה דיגיטלית על פי החלטת הנהלת המועדון מעת לעת. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית של חבר המועדון. 
 13. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל, יישארו בידי הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה. 
 14. זיהוי חבר המועדון יעשה באמצעות מספר הנייד האישי של חבר במועדון אותו מסר בעת הרישום המועדון ו/או בדרך אחרת שתקבע מעת לעת, והכל בהתאם לשיקול דעתה של ג'פניקה ו/או מי מטעמה.
 15. החברות במועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. אימות החברות במועדון יעשה באמצעות הצגה פיזית של פרטי החבר באפליקציית ג'פניקה בנייד האישי של חבר במועדון ו/או באמצעות הזדהות טלפונית ע"י שיחה מזוהה ממספר הנייד של חבר המועדון ו/או בדרך אחרת שתקבע מעת לעת, והכל בהתאם לשיקול דעתה של ג'פניקה ו/או מי מטעמה. 
 16. כל חבר מועדון הלקוחות יהיה האחראי הבלעדי לעדכון פרטיו בכל מקרה של שינוי מספר נייד, או כל פרט רלוונטי אחר. עדכון הפרטים יבוצע באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של רשת ג'פניקה ולאחר וידוא שהפרט ששונה אכן נכון (באמצעות שיחה חוזרת), ג'פניקה תעדכן את המידע כאמור. לא תשמע כל טענה כלפי הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות במסירת פרטי הזיהוי ע"י הלקוח. 
 17. בסיום תקופת החברות במועדון, לא ניתן יהיה עוד לצבור הטבות בקניה ו/או לממש הטבות קיימות. יובהר כי חבר אשר חידש את החברות במועדון בתקופה של 12 חודשים מיום פקיעת החברות הקודמת, יהיה רשאי לממש את ה- JapaniCash שנצברו על ידו בתקופת החברות הקודמת שטרם נוצלו. היה ולא חידש חבר מועדון את החברות כאמור לא תהיה לחבר מועדון הלקוחות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ג'פניקה לקבלת פיצוי כספי /או שווה כסף בגין ה- JapaniCash שפקעו/או העברת הנקודות וההטבות שנצברו לחבר מועדון אחר.
 18. חידוש החברות תעשה דרך מרכז ההזמנות, סניפי הרשת ודרך אפליקציית ג'פניקה. עלות החידוש 49 ₪. בעת החידוש יקבל החבר שובר ע"ס 50 ₪ למימוש בסניפי הרשת בעת הזמנה מעל 100 ₪ בישיבה בסניף בלבד, ולא בשילוב עם שובר יום ההולדת. תוקף הטבת החידוש עד 120 יום לאחר מועד החידוש.
 19. רשת ג'פניקה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת שהנהלת החברה תחליט עליה וללא תמורה, מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה. 
 20. ג'פניקה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש – הארכת פעילות המועדון – בהודעה של של 30 יום מראש; הפסקת פעילות המועדון – בהודעה של 8-9 חודשים מראש; הודעות כאמור יפורסמו בדרך בה בחר החבר לקבל הודעות מג'פניקה . הפסקת פעילות המועדון ביוזמת ג'פניקה תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה, עד לתום מועד תקופת חברותו. עם מתן הודעת הפסקת הפעילות רשאית ג'פניקה שלא לצרף חברים חדשים. 

ביטול החברות במועדון הלקוחות 

 1. כל חבר מועדון יהיה רשאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות שליחת מייל למשרדי הנהלת הרשת.
  הודעת החבר על הפסקת חברותו במועדון תחשב כהודעת ויתור על זכויותיו והטבותיו שנצברו במועדון הלקוחות, כמו כן, החבר לא יהיה זכאי לקבלת החזר דמי החבר שנגבו. 
 2. חבר מועדון אשר יבטל את חברותו תוך 14 יום מיום ההצטרפות, יהיה זכאי להחזר התשלום עבור דמי החבר וזאת בתנאי שלא נעשה שימוש בחברות ולא נוצלו על ידו הטבות ההצטרפות. 
 3. הנהלת ג'פניקה תהא רשאית להפסיק באופן מיידי חברותו של כל חבר במועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי תוך מתן הודעה על כך לחבר, בלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו, בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בחברות במועדון, העברת פרטי החבר למי שפרטיו שונים מהפרטים שנמסרו בעת הגשת בקשת ההצטרפות, התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקור באלו ממסעדות הרשת, ובכל מקרה אחר שיראה לנכון להנהלת מועדון הלקוחות. מובהר כי היה ובוטל כרטיס החבר ו/או הופסקה חברותו של חבר מועדון, לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו.

הטבות במועדון הלקוחות

 1. החברות במועדון אינה מקנה כפל מבצעים אלא אם החליטה ופרסמה הנהלת המועדון אחרת.
 2. חברות במועדון הלקוחות של ג'פניקה תקנה את ההטבות הבאות:
  • הטבת הצטרפות – במעמד ההצטרפות למועדון יקבל כל חבר מועדון 2 שוברים ע"ס 50 ₪ כל אחד.
   מימוש השובר הראשון יעשה במעמד ההצטרפות למועדון. השובר השני יופיע באזור "מניפת ההטבות שלי" בסיום ההרשמה למועדון באפליקציה ע"י חבר המועדון. תוקף השובר השני יהיה למשך 120 ימים מיום ההצטרפות. לא ניתן להשתמש בשני השוברים באותה הזמנה. את ההטבה ניתן לממש באחד מסניף הרשת בעת הישיבה בסניף בלבד. לא ניתן לממש את השוברים בארוחה עסקית. ניתן לממש את השובר בהזמנה מעל 100 ₪ (רכישה מעל 100 ש"ח הנה תנאי למימוש הטבת ההצטרפות).
  • הטבת יום הולדת – הטבת יום הולדת ע"ס 50 ₪ תינתן לכל חבר מועדון בחודש הקלנדרי בו יחגוג את יום הולדתו כפי שציין בטופס ההרשמה למועדון. את ההטבה ניתן לממש באחד מסניף הרשת בעת הישיבה בסניף בלבד. לא ניתן לממש את השובר בארוחה עסקית. תוקף השובר הנו 31 ימים. ניתן לממש את השובר בהזמנה מעל 150 ₪ (רכישה מעל 150 ₪ הנה תנאי למימוש הטבת יום ההולדת). לא ניתן לממש את שובר יום ההולדת באותה הזמנה בה מומשה הטבת הצטרפות. שינוי תאריך יום ההולדת יתבצע מול שירות הלקוחות ע"י שליחת צילום ת.ז.
  • הטבה שבועית – בימי ראשון החל מהשעה 18:00 ייהנו חברי המועדון מצבירת נקודות כפולה בהזמנות בישיבה בסניפי הרשת. הטבה זו אינה כוללת הזמנות משלוח או איסוף עצמי. הטבה זו לא תהיה בתוקף במועדים מיוחדים כגון חגי ומועדי ישראל ובערב הסילבסטר, הוולנטיין וט"ו באב.
   הרשת רשאית להפסיק או לשנות את תנאי הטבה זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • בכל הזמנה בה הלקוח יזדהה כחבר מועדון של הרשת, יהיה זכאי לצבורJapaniCash  בגובה סכום ההזמנה. באמצעות ה-JapaniCash שצבר יוכל לרכוש מגוון הטבות מחנות ההטבות המופיעה באפליקציית המועדון. עבור כל 1 ש"ח יהיה זכאי חבר המועדון 1 JapaniCash. 
  • ניתן לצבור JapaniCash בהזמנות משלוח או TA (Take Away) שנעשו במרכז ההזמנות, אתר האינטרנט, אפליקציית ג'פניקה, בישיבה בסניף או בהזמנת TA דרך הסניף.
  • ניצול וצבירת JapaniCash הינה אישית בלבד. על מנת לצבור או להשתמש ב- JapaniCashבעת הזמנה טלפונית על חבר המועדון להתקשר ממספר הנייד המעודכן בחבר המועדון ובעת הזמנה דרך הסניף, יש להציג את פרטי החבר באפליקציית ג'פניקה בנייד.
  • ניתן לצבור JapaniCash בהזמנות ששולמו במזומן, אשראי או תלושי חברות (סיבוס / Biss10 /    גודיס). לא ניתן לצבור JapaniCash בהזמנות שנעשו דרך אתרי אינטרנט חיצוניים לג'פניקה כגון סיבוס, תן ביס וגודיס.
  • לא ניתן לצבור JapaniCash בהזמנת ארוחה עסקית בישיבה במסעדה / משלוחTA  / .
  • לא ניתן לצבור JapaniCash בהזמנות ששולמו בשוברי מתנה או הנחה.
  • בעת ביצוע רכישה ברשת ג'פניקה באחריות חבר המועדון להודיע על חברותו בזמן הרכישה כדי שיצברו לזכותו JapaniCash. באחריות חבר המועדון לוודא כי נצברו לו נקודות. במידה והתברר לחבר המועדון כי לא נצברו הנקודות, יפנה חבר המועדון במייל לשירות הלקוחות של רשת ג'פניקה ובצירוף חשבון הארוחה כהוכחת קנייה.
  • לא תינתן צבירת JapaniCash בארוחות ייחודיות ובאירועים, כפי שאלו מוגדרים ע"י הנהלת רשת ג'פניקה.
  • במידה ולחבר המועדון ישנם הסגות בנוגע לכמות ה-JapaniCash שנצברו לזכותו או בנוגע לניצול הטבה שלא נעשה על ידו או בכל מקרה של אי התאמה כלשהי המופיעה באפליקציית ג'פניקה, עליו לפנות למשרדי הנהלת הרשת באמצעות שליחת מייל.
  • צבירתJapaniCash  ומימוש ההטבות הינם אישיים לכל חבר מועדון ואינם ניתנים להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.
  • לא ניתן לממש JapaniCash  באותה העסקה בה נצבר, אלא אך ורק בעסקה נפרדת. 
  • בהזמנה על דרך מימוש JapaniCash לא יתבצע צבירה של JapaniCash. 
  • פירוט חנות ההטבות העדכנית מצ"ב כנספח א' לתקנון. רשת ג'פניקה רשאית לשנות מעת לעת את ההטבות המפורטות בחנות ההטבות, בין היתר עלות ההטבה והמנות הנכללות בכל הטבה. 
  • במסגרת הזמנה ספציפית בין אם משלוח, איסוף עצמי או ישיבה בסניף – ניתן לממש עד 3 הטבות בלבד. ההטבות הנכללות לסעיף זה הינן הטבות אשר נקנו ע"י הלקוח דרך חנות ההטבות, הטבת הצטרפות, הטבת יום הולדת, או כל הטבה אחרת שהעניקה הנהלת המועדון לחבר המועדון במניפת ההטבות.
  • מימוש הטבות המועדון תתאפשר בדרכים הבאות בלבד: 
 • ביצוע הזמנת משלוח או איסוף עצמי דרך מרכז ההזמנות – במינימום הזמנה של 49 ₪ לתשלום. (מינימום ההזמנה במשלוח יורכב מ-40 ₪ מנות התפריט, ו-9 ₪ דמי משלוח. במידה ודמי המשלוח מעל 9 ₪, ההפרש יצטרף למינימום ההזמנה. כמו כן, בישובים בהם מינימום ההזמנה גבוה מ-49 ₪, ההזמנה תבוצע לפי המינימום הגבוה יותר).
 • בעת ישיבה באחד מסניפים הרשת במינימום הזמנה של 49 ₪. (למען הסר ספק, מינימום הזמנה נדרש בעת ניצול שובר הצטרפות הינו 100 ש"ח ובעת שובר יום הולדת 150 ש"ח)
 • ביצוע הזמנת  איסוף עצמי באחד מסניפי הרשת – במינימום הזמנה של 49 ₪ .
 • ביצוע הזמנת משלוח או איסוף עצמי דרך אתר האינטרנט או אפליקציית ג'פניקה – במינימום הזמנה של 49 ש"ח 
 • ניתן לממש את הטבות המועדון במהלך תקופת החברות במועדון, קרי, כל עוד החברות במועדון בתוקף. 
 • ניצול ההטבה יעשה ע"י זיהוי מלא של הלקוח:
 • בישיבה בסניף – זיהוי ע"י הצגה פיזית של פרטי החבר באפליקציית ג'פניקה בנייד. 
 • דרך מרכז ההזמנות – ע"י שיחה מזוהה של נייד הלקוח כפי שהזין בעת ההרשמה למועדון.
 1. סניף רוטשילד ובודפשט  –לא ניתן להצטרף למועדון הלקוחות, לצבורJapaniCash  או לממש הטבות.
 2. סניף אילת – ככלל, ניתן לצבור נקודות ללא מימוש הטבות, למעט לקוחות אשר סניף הבית באפליקציה מוגדר על סניף אילת אשר יוכלו לממש הטבות בנוסף לצבירה. לקוח אשר מעוניין לשנות את סניף הבית שלו לסניף אילת, יישלח הודעת דוא"ל לשירות הלקוחות בצירוף תעודת תושב אילת.
 3. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 4. תקנון זה רשום בלשון זכר, אך הינו מתייחס לשני המינים. 
 5. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי הנהלת ג'פניקה בכתובת: אריאל שרון 4, גבעתיים,
  באתר הרשמי של החברה בכתובת: www.japanika.net, ובאפליקציית ג'פניקה.
 6. כתובת הדוא"ל של שירות הלקוחות לכל פנייה: [email protected].
 7. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

נספח א'

עלות ההטבהשם ההטבהפירוט המנות בהטבה
170 JapaniCashנשנושי פתיחהלבחירה: חמוצים יפניים / אדממה / מרק מיסו
JapaniCash 260סלטי פתיחהלבחירה: סלט נבטים / סלט אטריות שעועית /
סלט עוף/טופו מלפפונים / סלט שורשים / אוסקה
300 JapaniCashמנות פתיחהלבחירה: ספרינג רול ירקות / גיוזה עוף/בטטה / קרנצ'י צ'יקן
320 JapaniCashרולים בהרכבהלבחירה: פוטומאקי / פוטומאקי I/O / סנדויץ סושי
270 JapaniCashקינוחי משלוחיםלבחירה ממגוון קינוחי המשלוחים
280 JapaniCashמרקיםלבחירה: מרק תירס / טום יאם ירקות / בטטה וג'ינג'ר
290 JapaniCashקינוחי מסעדהלבחירה ממגוון קינוחי המסעדה
350 JapaniCashקריספי סושילבחירה: ג'פנקו / סנדויץ סושי בטמפורה
330 JapaniCashספיישל סושילבחירה רול ספיישל סושי
370 JapaniCashווק ירקותלבחירה מנת ווק ירקות
380 JapaniCashווק טופולבחירה מנת ווק טופו
450 JapaniCashווק עוףלבחירה מנת ווק עוף
425 JapaniCashקומבינציות סושילבחירה קומבינציית סושי
485  JapaniCashווק בקרלבחירה מנת ווק בקר/ספיישל פרש נודלס
445  JapaniCashעיקריותלבחירה: כל המנות העיקריות מלבד פילה סלמון
2395  JapaniCashמגש מסיבהמגש מסיבה המכיל 8 רולים

עדכון אפריל 2023

5905\1\83